Öz Değerlendirme Planı

Öz Değerlendirme Planı 2013
 
 
1.                   Kalite Yönetim Birimi tarafından, Hizmet Kalite Standartları bölümlerine Ocak-Haziran, Temmuz Aralık dönemlerinde en az birer kez olmak üzere, eğitimli değerlendiriciler ile planlı olarak öz değerlendirme faaliyetleri yürütülür.
 
2.                  Öz değerlendirmeler, HKS’nin uygulama kanıtlarını elde etmeyi, varsa uygunsuzlukları tespit ederek iyileştirme faaliyetlerine katkı sağlamayı hedefler.
 
3.                  Kalite Yönetim Birimi tarafından Yıllık Öz Değerlendirme Planı hazırlanır ve Doküman Takip sisteminden (DTS) yayınlanır. Gerekli durumlarda Öz Değerlendirme Planı revize edilir.
 
4.                  HKS’nın uygulamasında tedarikçilerle yürütülen hizmetlerde de Öz Değerlendirme yapılır. Öz Değerlendirme Planı resmi yazı ile iletilir.
 
5.                  Öz değerlendirmeler, öz değerlendirme eğitimi almış bölüm kalite sorumlularından oluşturulan ekipler aracılığıyla yürütülür. Değerlendirme öncesinde üst yönetim tarafından görevlendirilir. Öz değerlendirici kendi bölümünü değerlendiremez.
 
6.                  Öz değerlendirmeler en az iki değerlendirici tarafından yürütülür.
 
7.                  Değerlendiriciler; soru listelerinin hazırlanmasından, değerlendirmenin objektif, kanıta dayılı olarak yürütülmesinden ve değerlendirme sürecinde olumlu iletişim yöntemlerinin kullanarak profesyonel davranmaktan sorumludur.
 
8.                  Öz değerlendirmede, HKS’larının uygulama kanıtlarını sağlayacak şekilde hazırlanan soru listeleri kullanılır. Değerlendirme ekipleri, görevlendirmeden sonra toplanarak soru listelerinin güncelliği, hangi kanıtların aranacağı vb. konuları kapsayan değerlendirme sürecini gözden geçirir.
 
9.                  Öz değerlendirme sonunda; öz değerlendirme sonucu ve varsa bulunan uygunsuzluklar iki nüsha olarak Öz Değerlendirme Raporuna kaydedilir. Öz Değerlendirme Raporu bölüm kalite sorumlusu ve öz değerlendiriciler tarafından imzalanır, orjinali KYB’ de muhafaza edilir ve değerlendirme sonuçları üst yönetime Öz Değerlendirme Uygunsuzluk İzlem Raporları ile rapor edilir.
 
10.             Bölüm bazında üst yönetim ile yapılan toplantılarda;  öz değerlendirme sonuçları değerlendirilerek gerekli Düzeltici Önleyici Faaliyetleri (DÖF) başlatılır. Faaliyetler DÖF Prosedürüne göre yürütülerek takip edilir.
.