39

Hasta Hakları

Hasta Hakları

Hasta Hakları

HASTA VE YAKINLARININ HAKLARI VE SORUMLULUKLARI
 
Sağlık hizmetleri yaşamsal önemi nedeniyle, kişilerin hak ve sorumluluklarından ödün verilemez niteliktedir. Özel Muş Şifa Hastanesi kurum olarak uymayı taahhüt ettiği haklarınız ve sorumluluklarınız konusunda sizi bilgilendirmeyı görev kabul etmiştir. Bu kitapçık Özel Muş Şifa Hastanesi`nde tanı ve tedavi işlemleri gerçekleştirilen hasta ve yakınlarının sahip olmaları gereken ve Özel Muş Şifa Hastanesi tarafından gerçekleştirilmesi taahhüt edilen hasta haklarının neler olduğunu açıklamak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Tanı ve tedavi amacıyla kurumumuza başvuran her birey, hastanemizde faaliyet gösteren Hasta ve Ailesinin Hakları Komitesi tarafından bu metinde yazılı hale gelen haklarını; her aşamada talep edebilir ya da öğrenme amacıyla söz konusu metni isteyebilir. Söz konusu metin, kurumumuzun tüm eğitici dökümanlarında ve her hasta başvurusunda hastalara tanıtılır ve talep olduğunda verilmek üzere sürekli hazır bulundurulur. 1.1 Kurumumuza başvuran her birey, fiziksel, düşünsel ve sosyal özellikleri ne olursa olsun, var olan tanı, tedavi ve rehabilitasyon olanaklarından en üst düzeyde yararlanma hakkına sahiptir. 1.2 Hastamız tabi olduğu mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uymak kaydıyla, hekimini ve/veya sağlık kurumunu seçme ve tedavinin herhangi bir evresinde değiştirme hakkına sahiptir. Hastamız kurumumuzda, kurumumuzun anlaşmalı olduğu bir merkezde ya da evde bakım birimi tarafından evde tanı ya da tedavi sürecindeyken, başka bir kurumda işlemlerinin devam etmesini talep edebilir. 1.3 Hastamız talebini yazılı olarak bildirdiği takdirde, hastaya verilmesi zorunlu olan belgelere ek olarak o ana kadar durumuyla ilgili tutulmuş olan tüm tıbbi kayıtlar hastanın bizzat kendisine verilir ya da işlemlerin devam edeceği yeni kuruma Özel Muş Şifa Hastanesi Tıbbi istatistik ve Arşiv Bölümünce en acil biçimde gönderilir. Gerek duyulması durumunda, kurumumuz / evde bakım birimimiz ilgili hekimi yeni kuruma sözel olarak da bilgi vermekle yükümlüdür. Adil özelliği olan vakalarda -Adil Vaka Talimatı-na uygun olarak davranılır. 1.4 Kurumumuz görevlileri, hastamıza tıp uygulama kural ve ilkelerine aykırı ya da aldatıcı nitelikte tanı ve tedavi uygulayamazlar. 1.5 Organ nakli gibi tedavi olanağı sağlayacak kaynakların kısıtlı Olduğu ve hastalar arasında bir ayrımın gerekli olduğu durumlarda, hasta seçimi tıbbi ölçütlere göre ve objektif olarak ilgili hekim, nöbetçi anestezi ve reanimasyon uzmanı ve bir başhekim yardımcısından oluşan grubun ortak kararı ile kayıt altına alınır, üyelerin tümü tarafından imzalanır ve hasta dosyasına konur. 1.6 Hastalarımız, sağlık sorunları ve genel sağlık konuları hakkında bilgi almak istemeleri halinde, danışman hekim tarafından ya da evde bakım hastaları için evde bakım hekimi / hekimleri tarafından ücretsiz olarak bilgilendirilirler. SAYGI VE İTİBAR GÖRME HAKKI Hastalarımız, her zaman ve her türlü koşulda, bireysel itibarı korunarak saygılı, nazik, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tetkik yaptırma, tanı öğrenme ve tedavi olma hakkına sahiptir. MAHREMİYET HAKKI 3.1 Hastalarımız, ziyaretçiler de dahil olmak üzere, kurumumuz ile resmi bağlantısı olmayan ya da resmi bir bağlantısı olmakla birlikte tedavisi ile doğrudan ilgisi olmayan kişiler ile konuşmayı yada bu kişileri görmeyi reddetme hakkına sahiptir. 3.2 Hastalarımız, hekimleriyle görüşme ve muayene edilme aşamalarında, yeterli görsel ve işitsel gizlilik sağlayacak bir ortamda bulunmayı isteme hakkına sahiptir. 3.3 Kurumumuza başvuran bireylerden tanı ve tedavi aşamasında elde edilen tüm bilgiler, ölümünden sonra da gizli kalacak biçimde korunur. Bu bilgiler, hastanın açık izni ya da mahkeme kararı varsa ilgili mercilere açıklanır. 3.4 Hastalarımız, tanı ve tedavilerinin her aşamasında, hastanemiz prosedürlerinin izin verdiği doğrultuda kendilerine ait dosyalara bakma ve tedavisiyle ilgili tıbbi dosya bilgilerinden kopya alma hakkına sahiptir. 3.5 Tıbbi gereklilik olmadığı ve hasta izin vermediği sürece, hangi gerekçeyle olursa olsun, kendisine dair özel ve aile yaşamına ilişkin bilgi edinilemez. 3.6. Tıbben sakınca olmayan hallerde hastanın yanında bir yakınının bulunmasını isteme hakkı vardır. KİMLİK BİLME HAKKI Hastalarımızın, kurumumuzda ve evinde kurum mensubu ilişkide bulunduğu tüm görevlilerin kimlikleri ile meslek ve sorumluluklarını bilme hakkı vardır. BİLGİ EDİNME HAKKI 5.1 Hastalarımızın, sağlıklarını olumsuz yönde etkilememesi koşuluyla kendileri ya da yasal varisleri kanalı ile tanı ve tedavinin tüm süreçlerine ve hastalığın olası gidişatına ilişkin, komplikasyon ve alternatif tedaviler ile ilgili bilgi alma hakkı vardır. 5.2. Hasta bilgilendirilirken, hastanın anlayabileceği şekilde, tereddüt ve şüpheye yer verilmeden ve hastanın ruhi durumuna uygun olarak bilgi verilir. 5.3. Resmi dili anlamayan bir hastanın hastalığı ile ilgili bilgiler, kurum tarafından oluşturulmuş İngilizce temel bilgilendirilmiş onam (rıza) formları yeterli değil ise İngilizce dışında bir lisanda isteniyor isteniyor ise, çevirmen aracılığı ile verilir. 5.4. işitme engelli hastalar için hastalığı ile bilgiler, kurum tarafından sağlanan işaret dili bilen anlaşmalı personel tarafından sağlanır. 2. Önerilere Uyma 2.1 Hasta, ilke olarak, tedavisinden sorumlu yetkili doktor tarafından önerilen tedavi planına uymakla yükümlüdür. 2.2 Hasta, öngörülen tedavi planına uymak ve yetkili doktorun talimatları doğrultusunda hemşireler ve ilgili sağlık personelinin bakım planını yerine getirmesini kabullenmekle yükümlüdür. Planlanan Tedaviyi Reddetme Hasta, tedaviyi reddetmesi veya doktorun talimatlarına uymaması halinde doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur. Tetkik ve Tedavi Giderleri: 4.1. Hasta, sağlık kurumuna müracaat aşamasında, sağlık giderlerinin ne şekilde ve hangi ödeme kurumları tarafından karşılanacağını bildirmelidir. 4.2 Hasta tedavi nedeni ile yapılan uygulamalar için ödemesi gereken miktarı, kurumun belirlediği süre içinde ödemekle yükümlüdür. 4.3 Tedavi giderleri, devlet, kamu iktisadi teşekkülleri, bankalar, sağlık sigortaları, SSK ve Emekli Sandığı gibi özel ve tüzel üçüncü şahıslarca karşılananlar, tahakkuk edilecek her türlü ücretin ödeneceğini bildiren ve ilgilinin yatmayı hak ettiği sınıfı belirten ilgili belgeyi ibraz etmek mecburiyetindedir. 4.3.1 Acil müdahale ve tedavi gerektiren durumlarda hasta ya da kanunen yetkili temsilcisi, hastanın kurumundan alacağı yazıyı takip eden ilk iş günü getirmelidir. 4.4 Ücretsiz tedavi hakkı olanlar, bu haklarını belgelerle kesinleştirmelidir. Sağlık Kurumu Kural ve Uygulamaları 5.1 Hasta ve yakınları, sağlık kurumu tarafından belirlenen kural ve uygulamalara uymalı, yapılan uyarıları dinlemeli diğer hastaların şikayet ve rahatsızlığına sebep olacak davranıslarda bulunmamalıdır. 5.2. Hastaneye ait eşyalar hastane dışına çıkarılmamalıdır. 6. Saygı Gösterme 6.1 Hasta, diğer hastalar ile hastane personelinin haklarını dikkate almalıdır. 6.2 Hasta, sağlık kurumu içindeki hastaları tehlikeye sokan, gürültü, duman ve ziyaretçi sayısının fazlalığı gibi durumlarda sağlık kurumu yönetiminin alacağı tedbirlere uymalıdır. 6.3 Hasta randevuya vaktinde gelmeli veya aksi takdirde randevuya gelemeyeceğini bildirmelidir. Randevuya saatinde gelinmesi hastane işleyişini hızlandıracaktır. Randevusu olduğu halde gelmemesi ve konuyla ilgili hasta danışmanım hekimini bilgilendirmemesi durumunda oluşturulacak yeni randevu düzeninde hasta danışmanına yardımcı olmalıdır. 7. Uygunsuz Talep Hasta, yetkili doktorunca uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacın verilmesini ya da uygulama yapılmasını talep etmemelidir. 8. Hasta Ziyaretçisi 8.1 Hastanede yatan hastalar ziyaretçilerini, sağlık kurumu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kabul etmelidir. 8.2 Hastanede bilinci yerinde olarak yatan hasta, aşağıdaki hususlarda Özel Muş Şifa Hastanesi idaresine yardımcı olmalıdır. 8.2.1 Hasta ziyaretçiden, herhangi bir şekilde, yiyecek ve içecek getirmesini istememeli ve getirileni de kabul etmemelidir. 8.2.2 Aynı anda ikiden fazla ziyaretçi kabul edilmemelidir. (Ziyaretler 15 dakika ile sınırlıdır.) 8.2.3 Ziyaretçinin, hastanın kendisine veya başka hastalara ait eşyaları kullanmasına ve hasta yataklarına oturmasına engel olmalıdır. 9.Tazmin Sorumluluğu Hastadan, kasıtlı olarak sağlık kurumunun demirbaş veya sarf malzemelerine verdiği zarar ve ziyan tazmin edilir. AĞRININ DOĞRU DEĞERLENDİRİLMESI HAKKI Hastanın ağrısı varsa, ağrısının doğru değerlendirilip tedavi edilmesi hakkı vardır. Ağrı tedavisi boyunca her aşamada hastanın bilgilendirilmesi ve eğitilmesi esastır. PLANLANAN TEDAVİYİ REDDETME HAKKI 9.1 Kanunen zorunlu haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere, hastanın önerilen tedaviyi reddetmeye veya durdurulmasını isteme hakkı vardır. 9.2. Hastanın tedaviyi reddi halinde başına gelebilecekler hekim tarafından hastaya veya kanuni temsilcilerine veya yakınlarına anlatılır ve anlaşıldığına dair yazılı bir belge alınır. 9.3. Hastanın tedaviyi reddeden bir hastanın tekrar başvurması halinde, gerekli tıbbi bakım ve tedaviyi alma hakkı vardır. Kurumumuzda görevli personel, hastanın önceki reddi konusunda serzeniş ve imada bulunamaz. TETKIK VE TEDAVI BEDELLERI Hastanın Özel Muş Şifa Hastanesinde sağlanacak hizmetler için yaklaşık ödeyeceği bedeller; sağlanan hizmetler için ise ödeyeceği bedellerin açık ve detaylı bir faturasını isteme ve alma hakkı vardır. TETKİK VE TEDAVİ BEDELLERİ Hastanın Özel Muş Şifa Hastanesi`nde sağlanacak hizmetler için yaklaşık ödeyeceği bedeller; sağlanan hizmetler için ise ödeyeceği bedellerin açık ve detaylı bir faturasını isteme ve alma hakkı vardır. SOSYAL VE PSIKOLOJIK DESTEK ALMA HAKKI Hastalarımızın, teşhis işlemlerine veya tedaviye engel olmadığı sürece, kendilerine has kıyafetleri giyme ve inançlarıyla ilgili sembolleri kullanma ve ritüelleri gerçekleştirme, sosyal ve psikolojik destek alma, hekimin bilgisi ile refakatçi bulundurma ve ziyaretçi kabul etme hakkı vardır. HASTA ŞİKAYETLERİ 12.1 Hastanın şikayetlerinin dikkate alınarak, şikayet mekanizma­sının başlatılması, gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ve sonuçtan haberdar edilmesi hakkı vardır. 12.2 Hastalarımızın, 6023 sayılı kanun gereğince ilgili meslek kuruluşları ve mahkemelere başvuru hakkı saklı kalmak koşulu ile, hasta haklarına ilişkin şikayetleri hastanemizin Hasta Hizmetleri Müdürlüğü`ne bildirme hakkı vardır. Hasta istek ve şikayetleri, HIDIK [Hasta istek/Dilek İletim Komitesi)`te değerlendirilerek hastaya konu ile ilgili geri dönüş sağlanır. 12.3 Hasta, ilgili idari yetkilerce veya HIDIK [Hasta Istek/Dilek İletim Komitesi)`te çözüm bulunamaması ya da başvuru yapan hastanın çözümü kabullenmemesi durumunda, idari ve hukuki başvuru haklarını kullanabilir. ÖZEL MUŞ ŞİFA HASTANESİ KURAL VE UYGULAMALARI 13.1 Hasta, kendisine bir hasta olarak uygulanacak, hastanenin ve evde bakım ünitesi ekibinin kural ve uygulamaları hususunda bilgi edinme hakkına sahiptir. 13.2 Hasta; sağlık kurumları nezdinde bulunan kayıtlarında eksik, belirsiz ve hatalı tıbbi ve şahsi bilgilerin tamamlanmasını, açıklanmasını, düzeltilmesini ve nihai sağlık durumu ve şahsi durumuna uygun hale getirilmesini isteyebilir. Bu hak, hastanın sağlık durumu ile ilgili raporlara itiraz ve aynı veya başka kurumlarda sağlık durumu hakkında yeni rapor düzenlemesini isteme haklarını da kapsar. DİNİ HİZMETLERDEN FAYDALANMA HAKKI 14.1 Özel Muş Şifa Hastanesi, hasta ve yakınlarına dini vecibelerini serbestçe yerine getirebilmeleri için gereken tedbirleri alır. 14.2 Ihtiyaç halinde ve ölümünden hemen önceki hasta için, hastanın kanunen yetkili temsilcisinin, hastanın dini ihtiyaçlarına göre telkin ve dua etmek üzere bir din adamı getirme hakkı vardır. 15. Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma Hakkı: 15.1 Özel Muş Şifa Hastanesi`nde yatan hastamız, Özel Muş Şifa Hastanesi tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, ziyaretçi kabul etme hakkına sahiptir. 15.2 Özel Muş Şifa Hastanesi`nde yatan hastamızın, hastanemızın kuralları doğrultusunda ve hekiminin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurulmasını isteme hakkı vardır. 16 Ötenazi Yasağı: Ötenazi yasaktır. Tıbbi gereklerden bahisle veya her ne suretle olursa olsun, hayat hakkından vazgeçilemez. Kendisinin veya bir başkasının talebi olsa dahi kimsenin hayatına son verilemez. 17. Tıbbi Özen Gösterilmesi 17.1 Özel Muş Şifa Hastanesi sağlık personeli, hastanın durumunun gerektirdiği tıbbi özeni gösterir. Hastanın hayatını kurtarmak veya sağlığını korumak mümkün olmasa bile, ızdırabını azaltmak veya dindirmek için gerekli çabayı gösterir. 17.2 Yaşamın sonundaki bakım her dönemdeki hastanın ihtiyaçları ile ilgili çalışanlar tarafından bilinir ve bunlara saygı gösterilir. Hastanın rahatlaması için gerekli tüm tedavi yapılır, ağrısı giderilir, hastanın ve ailesinin kültürel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçları için destek olunur. 18. Güvenliğin Sağlanması Hakkı 18.1. Tüm hastalarımızın, refakatçilerinin ve ziyaretçilerinin hastanemizde güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakları vardır 18.2 Hastanemiz, hastaların, refakatçilerin ve ziyaretçilerin can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirleri alır. Kişi güvenliği açısından gerekli olan hallerde hasta ya da hastane idaresi, resmi koruma isteyebilir. 18.3 Bebekler, çocuklar, bedensel ve zihinsel engelliler, yaşlılar, taciz ve ihmal kurbanı gibi kendilerini koruyamayacak olan bireylerin hastanemizde güvenliği sağlanmaktadır. 19. Sağlık Eğitimi Hakkı: Hastanemizde ve Evde Bakım Ekibi tarafından evlerinde hizmet alan hastalarımız sağlık durumları ve mevcut sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirilirler ve eğitilirler. Bu sayede kendi bakım süreçlerine katılmaları sağlanır. HASTA SORUMLULUKLARI Bilinci yerinde olan hasta, aşağıdaki hususlarda hastane çalışanlarına yardımcı olmalıdırlar: 1. Bilgi Verme 1.1 Hasta, mevcut şikayetleri, geçirdiği hastalıklar, hastaneye yatırılıp yatırılmadığı, uygulanan tedavi ile kullandığı ilaçlar ve sağlığı ile ilgili konularda doğru ve tam bilgi vermelidirler. Tüm sağlık ekibine verdiği her türlü bilginin doğruluğundan hasta sorumludur ve hasta tarafından verilen eksik ya da yanlış bilgilen­dirmeden doğan tıbbi ya da hukuki sorumluluklar hastaya aittir. 1.2 Hasta, yetkili doktora tedavi sırasında ve sonrasında duru­munda meydana gelen, beklenilmeyen değişiklikleri bildirmelidir 1.3. Hasta, yapılacak işlemler ile ilgili olarak kendisinden beklenenleri doğru olarak anlayıp anlamadığını bildirmeli ve kendisi için hazırlanmış olan "Bilgilendirilmiş Onam Belgeleri" ni dikkatlice okuyarak imzalamalıdır. 6.1 Hastanın veya kanuni temsilcisinin, hastanın o anki durumu, önerilen tedavinin ne olduğu, tedavinin sağlayacağı faydalar, hastalığı ya da önerilen tedavi ile ilgili bir ölüm veya ciddi yan etki riski, tedavi alternatifleri, nekahat ile ilgili problemler, sonuçta elde edilecek başarı şansı ve tedavi olmazsa gerçekleşebilecek durumlar gibi konularda ayrıntılı bilgilendirme yapıldıktan sonra, tedavisi ile ilgili olarak verilecek kararları onaylama hakkı vardır. Hasta reşit değilse veya mahcur (kısıtlı) ise velisinden veya vasisinden izin alınır. Hayati tehlike yaratan acil durumlarda veli ya da vasisinin bulunamadığı veya hastanın ifade gücünün olmadığı hallerde bu şart aranmaz. 6.2 Hastanın yasal temsilcisinin onayının gerektiği ve önerilen girişimin acil olduğu durumda, eğer temsilcinin onayı zamanında alınamıyorsa veya onay vermiyorsa tıbbi girişim en az iki uzman doktorun onayıyla yapılabilir. 6.3. Yasal temsilcinin onay vermeyi reddettiği durumda, ilgili dok­torun görüşü söz konusu girişimin hastanın yaşamını kurtaracağı yolunda ise, karar, vakit el verdiği takdirde, mahkemeye veya hakem heyeti benzer merciye bırakılır. 6.4 Tıbbi zorunluluklar ve kanunlarda yazılı haller dışında, rızası olmaksızın, kişinin vücut bütünlüğüne ve diğer kişilik haklarına dokunulamaz. 6.5. Hastanın eğitim ve araştırmalara katılımında gönüllülük esastır. Hiç kimseye; izni ve kendi rızası bulunmaksızın, tecrübe, araştırma veya eğitim amaçlı tıbbi müdahale yapılamaz ve kimliği açık halde iken tıbbi belgeleri kaynaklarda kullanılamaz. Ayrıca hastanın rıza ve isteği olması halinde bile Sağlık Bakanlığı`nın Özel Muş Şifa Hastanesi`nin onayı alınır. DANIŞMA (KONSÜLTASYON) HAKKI Hasta tedavisinin herhangi bir aşamasında başka bir hekim görüşü almak isterse 2219 sayılı Özel Hastaneler Kanunu 12. maddesi uyarınca hastane dışından ilgili evde bakım hekimi dışında başka bir hekim davet edilebilir. (Kendi veya 1.derece yakınlarının talebi ve ilgili hekiminin bilgisi dahilinde). Konsültasyon sonucunda önerilen tedavi, ancak hastanın ilgili hekimi ile görüş birliğine varıldığı takdirde Özel Muş Şifa Hastanesi sağlık personeli tarafından yürütülür

Hasta Hakları Doktorlarımız